ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบการประมาณค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชอ่านเพิ่มเติม..

การประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เรื่องแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565

5 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เสียชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

3 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบกิจการประมาณการค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกในการพิจารณาร่างแบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรที่ใช้ในการขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ ห้องประชุม 501 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาผอ่านเพิ่มเติม..