แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2566

ไม่มีหมวดหมู่

แบบที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3)(สำหรับเจ้าหน้าที่)

แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ใช้บริการภายนอก)

แบบที่ 3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน)

แบบที่ 4 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก)