ประจำปี 2566

ไม่มีหมวดหมู่

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2566


มาตราการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ