ประจำปี 2566

ไม่มีหมวดหมู่

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5/2566


ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos and Don’ts)


จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2566


จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2566


มาตราการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ


จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2566


จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2566