นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เผยแพร่เอกสารแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7 /2565

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จดหมายข่าววินัย ฉบับที่ 1/2565

แจ้งมาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 1/2564