นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

จดหมายข่าววินัย ฉบับที่ 1/2565

แจ้งมาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 1/2564