แผนปฎิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี

1.แผนปฏิบัติการด้านกองทุน-2566-2570-1ดาวน์โหลด 3.แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล-2566-2570-1ดาวน์โหลด 2.แผนปฏิบัติการดิจิทัล-2566-2570-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

คู่มือการดำเนินการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการดำเนินการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..

แก้ไขแนวปฏิบัติการขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

แก้ไขแนวปฏิบัติการขอรับการจัดสรรเงินช่วดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหดาวน์โหลด แบบขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออ่านเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน ปีงปบระมาณพ.ศ. 2565

ตัวอย่างหนังสือขอรับการโอนเงินช่วยเหลือดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุดาวน์โหลด แบบขอรับการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดอ่านเพิ่มเติม..

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 812/2564 มอบอำนาจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

0047ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..