แก้ไขแนวปฏิบัติการขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

แก้ไขแนวปฏิบัติการขอรับการจัดสรรเงินช่วดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหดาวน์โหลด แบบขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออ่านเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน ปีงปบระมาณพ.ศ. 2565

ตัวอย่างหนังสือขอรับการโอนเงินช่วยเหลือดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุดาวน์โหลด แบบขอรับการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดอ่านเพิ่มเติม..

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 812/2564 มอบอำนาจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

0047ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565

01แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ระยะ-3-ปี-พ.ศ.-2563-2565-2ดาวน์โหลด 02แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ระยะ-3-ปี-63-65-2ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..