แนวทางการดำเนินงาน โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน-โครงการสัมมนาดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด รวมแบบรายงายผลการดำเนินโครงการสัมมนาฯดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แบบรายงานการส่งคืนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด แบบรายงานการส่งคืนเงินกองทุนฯดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

แนวปฏิบัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯดาวน์โหลด รายชื่อเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-พ.ศ.-2566-2570-และแผนปฏิบัติการประจำปี-ฉบับทบทวน-พ.ศ.-2567-6ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ่านเพิ่มเติม..

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รวมเล่ม-1-สมบูรณ์ดาวน์โหลด รวมเล่ม-2-สมบูรณ์ดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..