รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานทางการเดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ข้อมูลการสำรวจผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลการสำรวจผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปี63ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..