แจ้งมาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 1/2564

มาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)

ประกาศคกก-กำหนดวงเงินกู้ยืม-โควิดดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..