แจ้งมาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 1/2564

มาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..