ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่3)

ประกาศกองส่งเสริมฯ-กำหนดอัตรา-ฉบับที่-3-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7.-ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ-ว่าด้วยการลดดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..