ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 11)

ประกาศ-ฉบับ11ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 10)

ประกาศ-ฉบับ10ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่3)

ประกาศกองส่งเสริมฯ-กำหนดอัตรา-ฉบับที่-3-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7.-ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ-ว่าด้วยการลดดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..