อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีปทรงลำยอง
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

– พ.ศ. 2543 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. 2535 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

– พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง – พ.ศ. 2524 ประกาศนียบัตร พยาบาลวิชาชีพ กรมแพทย์ทหารเรือ

ประวัติการทำงาน

– พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(นักบริหารระดับสูง)

– พ.ศ. 2561 รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(นักบริหารระดับต้น)

– พ.ศ. 2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (อำนวยการระดับสูง)

– พ.ศ. 2555 แรงงานจังหวัดลำพูน (อำนวยการระดับสูง)

– พ.ศ. 2551 แรงงานจังหวัดน่าน (อำนวยการระดับต้น)

– พ.ศ. 2550 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน
ณ กรุงเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

– พ.ศ. 2549 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน