Home

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-พ.ศ.-2566-2570-และแผนปฏิบัติการประจำปี-ฉบับทบทวน-พ.ศ.-2567-6ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ่านเพิ่มเติม..

อบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ให้ทุนหมุนเวียน

20 ก.ย. 2566 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และรอ่านเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

แนวปฏิบัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯดาวน์โหลด รายชื่อเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

19 ก.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือ่านเพิ่มเติม..

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566

11.-รายงานการเงิน-ส.ค.-66ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. นักวิชากอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 12 และ 13)

กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนฯ-ฉ12-13ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..