Home

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-พ.ศ.-2566-2570-และแผนปฏิบัติการประจำปี-ฉบับทบทวน-พ.ศ.-2567-6ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบสอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบสอบปฏิบัติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เวลา 08.30 เป็นต้นไป (โปรดมาก่อนเวลา 8.30 น.)ณ ห้องประชุมตรี 1 ชั้นอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2566

27 ต.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2566 โดยมอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

26 ต.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ห้วหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีการเสนอผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ

24 ต.ค. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2566 ผ่านวีดิทัศน์ทาอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ-ครั้งที่-1-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..