Home

ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม..