Home

ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่3)

ประกาศกองส่งเสริมฯ-กำหนดอัตรา-ฉบับที่-3-1ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 812/2564 มอบอำนาจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

0047ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..