อนุกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาววิไลพร ทองบ่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง
อนุกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตร์บัณฑิต

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

– ผู้อำนวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน
  ค่าจ้าง  บำเหน็จบำนาญ  กรมบัญชีกลาง

– ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใส
  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง