ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนผันการจัดฝึกอบรมของผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการผ่อนผันการจัดฝึกอบรมของผู้ประกอบกิอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเอ่านเพิ่มเติม..