ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตขออ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2564

23 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2564 มีการพิจารณาเอ่านเพิ่มเติม..