ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ควาอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่อ่านเพิ่มเติม..

การประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เรื่องแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565

5 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เสียชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

3 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาอ่านเพิ่มเติม..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

29 เม.ย.65 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายประทีอ่านเพิ่มเติม..