วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเงินรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในสังกัด รวมจำนวน 180 คน รับทราบขั้นตอนการใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม..

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 9.30 น. นางศิริพร ศรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกองทุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปรายละเอียดร่างขอบเขตงานโครงการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 9.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดอ่านเพิ่มเติม..