แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีหมวดหมู่

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2564