แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2565

แบบสอบถาม
***คลิกลิงก์เพื่อทำแบบสำรวจ *** —–>>> https://shorturl.asia/1HW5e

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3) ประจำปี 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 (สำหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน)

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก)