โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้าง Info Graphic นำเสนอข้อมูลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

13 มิ.ย.65 เวลา 08.45 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง Info Graphic อย่างมอ่านเพิ่มเติม..

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานปอ่านเพิ่มเติม..

หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกในการพิจารณาร่างแบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรที่ใช้ในการขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ ห้องประชุม 501 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาผอ่านเพิ่มเติม..

7 เมษายน 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม..

29 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนการปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม..