อนุกรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายธีรเดช ถิรพร
อนุกรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ