รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

– พ.ศ. 2527 การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

– 12 มกราคม 2565 รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

– 18 ตุลาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

– 11 มกราคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกหนึ่งหน้าที่

– 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

– 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

– 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

– 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ – 29 ธันวาคม 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร