สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ : 

 • กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน : 

 • งานรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
  โทร. 02-246-1937 
 •  งานประเมินเงินสมทบ
  โทร. 02-246-1937
 • งานติดตามสถานประกอบการ 
  โทร. 02-246-1937
 • สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Services 
  โทร. 02-246-1937
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทร. 02-643-4982
 • ฝ่ายการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3217
 • ฝ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3649
 • กลุ่มบริหารกองทุน (เงินอุดหนุนและเงินกู้)
  โทร. 02-6436039
 • กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์
  โทร. 02-246-1937
 • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-2365 โทรสาร. 02-245-3700

Facebook: กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
http://sdf.dsd.go.th
E-mail: