ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางบัญฑิตา สุขสถิตย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาโท รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีฝีมือแรงงาน
– ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด