อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

นายวรุณ กาญจนภู
รองเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ประวัติการศึกษา

– พ.ศ. 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Eastern Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
– พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

– ม.ค. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ กลุ่มงานกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal & Compliance) สมาคมธนาคารไทย

– มี.ค. ๒๕๖๔ – ธ.ค. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal & Compliance) สมาคมธนาคารไทย

– เม.ย. ๒๕๖๓ – ม.ค. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้าน Market Conduct ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

– ส.ค. ๒๕๕๙ – มี.ค. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

– ธ.ค. 2557 – ก.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

– มิ.ย. 2556 – พ.ย. 2557 Head of Compliance สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย ธนาคาร Australia and New Zealand Banking Group Limited

– มี.ค. 2554 – ก.พ. 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาขน)

– เม.ย. 2552 – ก.พ. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติและตรวจสอบภายใน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

– ส.ค. 2550 – มี.ค. 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย กำกับดูแลการปฏิบัติ และสำนักเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

– ส.ค. 2548 – ก.ค. 2550 ผู้จัดการ (หัวหน้า) กลุ่มกำกับและควบคุม (SVP – Chief Compliance & Operational Control Officer) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ส.ค. 2547 – ก.ค. 2548 ผู้จัดการ (หัวหน้า) กลุ่มตรวจสอบธุรกิจธนาคาร (SVP – Chief Audit Non – Retail) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ก.ย. 2546 – ก.ค. 2547 Executive Director, Compliance & Internal Audit บริษัท จีอี แคปปีตอล (ประเทศไทย) จำกัด

– ก.ย. 2545 – ส.ค. 2546 ผู้อำนวยการ (VP) สายงานกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (HSBC Bangkok)

– พ.ค. 2540 – ก.ย. 2545 ผู้อำนวยการ (VP) Chief Compliance Officer ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ (เดิมธนาคารไดอิจิ – คังเงียว จำกัด) สาขากรุงเทพฯ – พ.ย. 2537 – เม.ย. 2540 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย จำกัด (มหาชน)