คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประธานอนุกรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการ

นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาววิไลพร ทองบ่อ
กระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ

นายธีรเดช ถิรพร
สำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

นายวรุณ กาญจนภู
สมาคมธนาคารไทย
อนุกรรมการ

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
อนุกรรมการ

นายบริรักษ์ จิวะโรจน์
อนุกรรมการ