คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีปทรงลำยอง
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประอนุกรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการที่ประธานมอบหมาย

นางบัญฑิตา สุขสถิตย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาววิไลพร ทองบ่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง
อนุกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายธีรเดช ถิรพร
อนุกรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายวรุณ กาญจนภู
รองเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาวิชาการแรงงานฯ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายบริรักษ์ จิวะโรจน์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย