การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)