การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

??มาตรการที่ 2 ของ ปี 2565 มาเพิ่มแล้วจ้า ➡เนื่องจากช่วงต้นปีมีการแพร่ระบาดของ covid-19 สายพันธ์ุโอมิครอนเป็นวงกว้าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แต่หากผู้ประกอบกิจการใดที่มีแผนการฝึกวางไว้แล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาลูกจ้างท่านฝึกตามแผนที่วางไว้ต่อไปนะคะเพราะหากท่านฝึกได้เกินกว่าร้อยละ 70 ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้จำนวน 200 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนด้วยค่ะ?downloadประกาศฯ ลดสัดส่วน https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/16609 download ประกาศฯ เงินอุดหนุน http://sdf.dsd.go.th/?p=2321

??ข่าวดี?? สำหรับผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545download ➡https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/15465

??มาตรการแรก ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ออกแล้วจ้า <ไม่มีผลย้อนหลังนะคะ>?download ➡https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/16609

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)