แบบสำรวจความพึงพอใจของ“ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

อ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2565

***คลิกลิงก์เพื่อทำแบบสำรวจ *** —–>>> https://shorturl.asia/1HW5e แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 แบบสำรวจควาอ่านเพิ่มเติม..