ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)

ประกาศคกก-กำหนดวงเงินกู้ยืม-โควิดดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ สำหรับการฝึกอบรมปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกยกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ-ไม่ต้องส่งเงินสมทบปี-63-โควิดดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

29 เมษายน 2563 นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการ สนพ.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงไทยยนตร์กลการ

วันที่ 29 เมษายน 2563 สนพ.พท. โดยนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมืออ่านเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ

1.-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ-ในรอบเดือน-ต.ค.-62ดาวน์โหลด 2.-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ-ในรอบเดือน-พ.ย.-62ดาวนอ่านเพิ่มเติม..