หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน