ประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566 ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน