การประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เรื่องแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
5 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เรื่องแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน