ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ/ข้อกฏหมาย