ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เสียชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
3 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เสียชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน