รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การเงินและการบริหารงบประมาณ