อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน
  ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง

– ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใส
  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง