อนุกรรมการและเลขานุการ

       นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

1 ธ.ค. 2558 – 8 พ.ย. 2559

-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

9 พ.ย. 2559 – 23 ก.พ. 2563

-ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ก.พ. 2563 – 7 ธ.ค. 2563

-ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

8 ธ.ค. 2563 – 27 มิ.ย. 2564

-ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

28 มิ.ย. 2564 – 17 ต.ค. 2564

-ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

18 ต.ค. 2564 – 6 ต.ค. 65

-ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน