ข้อมูลคุณสมบัติผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน