29 เมษายน 2563 นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการ สนพ.พัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงไทยยนตร์กลการ

ภารกิจของทุนหมุนเวียน

วันที่ 29 เมษายน 2563 สนพ.พท. โดยนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงไทยยนตร์กลการ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท