ข้อมูลการสำรวจผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงาน