ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบจัดทำแผ่นผับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์