สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคา