สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคา