พิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ก.ย.65 เวลา 08.40 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานในวันนี้มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรองรับรัฐบาลดิจิทัลต่อไป