สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคา