ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค