ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท ไทยทสึ ซุกิ จำกัด และศูนย์ทดสอบบริษัท อี เทค จำกัดโดยมีนางศิริพร สรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

ไม่มีหมวดหมู่
?กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้มีแค่เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ยังมี #เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน #และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

30 มิ.ย. 65 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท ไทยทสึ ซุกิ จำกัด และศูนย์ทดสอบบริษัท อี เทค จำกัดโดยมีนางศิริพร สรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ให้การต้อนรับ

สำหรับการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้สถานประกอบกิจการได้นำมาเป็นทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และในส่วนของศูนย์ทดสอบนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่กำลังแรงงาน