ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบกิจการประมาณการค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน
26 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบกิจการประมาณการค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน