วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเงินรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในสังกัด รวมจำนวน 180 คน รับทราบขั้นตอนการใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์