วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 9.30 น. นางศิริพร ศรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกองทุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปรายละเอียดร่างขอบเขตงานโครงการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์