ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ/ข้อกฏหมาย