กองส่งเสริมฯกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบยืมครุภัณฑ์และบันทึกทะเบียนการยืมกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์