การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของทุนหมุนเวียน

24 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคำขอกู้ยืม และขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน