การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

ไม่มีหมวดหมู่

24 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting มีการพิจารณาเกี่ยวกับร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัด CNC-CMM สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัดความหยาบผิว สาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การจำแนกและระดับความรู้ความสามารถสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาโลจิสติกส์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน