4 ก.พ. 64 เวลา 14.00 น. นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมีผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์