สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคา